آمار واردات حبوبات

میزان واردات عدس در سال 96
میزان واردات لپه خارجی
واردات لوبیا چشم بلبلی
میزان واردات لوبیا چیتی خارجی
واردات لوبیا سفید خارجی به ایران
واردات لوبیا قرمز خارجی
واردات نخود خارجی
ارزش دلاری واردات عدس
کشورهای صادرکننده لپه به ایران
میزان واردات لوبیا چشم بلبلی از امارات
مقایسه واردات لوبیا چیتی خارجی
مبادی وارداتی لوبیا سفید به ایران
ارزش دلاری واردات لوبیا قرمز خارجی
نخود خارجی وارداتی
واردات عدس در سال 99
واردات لپه خارجی به ایران
کشورهای صادر کننده لوبیا چشم بلبلی به ایران
میزان واردات لوبیا چیتی
ارزش ریالی واردات لوبیا سفید خارجی
واردات لوبیا قرمز
ارزش ریالی واردات عدس در سال
کشورهای صادرکننده لپه خارجی
واردات لوبیا چشم بلبلی خارجی
نمودار واردات لوبیا چیتی