دال عدس

از حبوباتی که مصرف بسیار پایینی در کشور دارد می توان دال عدس را نام برد. دال عدس تنها حبوباتی است که تولید داخل نداشته و تنها دارای نمونه خارجی در بازار می باشد.

تمامی دال عدس های موجود در بازار تولید کشور کانادا بوده که با برندهای مختلفی به ایران وارد می گردد. نکته قابل ذکر آن است که تمام دال عدس های کانادایی با هر نام و برندی که باشند، دارای کیفیتی مشابه هستند.

دال عدس
دال عدس کانادایی

از جمله برندهای دال عدس موجود در بازار می توان به نام های زیر اشاره کرد.

دال عدس 777

دال عدس ملو

دال عدس 88

link to catagory