مشتریان صادراتی نخود ایران چه کسانی هستند؟

photo 1511068797325 6083f0f872b1

مشتریان صادراتی ما کدوم کشورها هستند و چه نخودی استفاده می کنند؟

مشتریان صادراتی نخود ایران از بسیاری از کشورهای همسایه به خصوص سه کشور افغانستان، پاکستان و عراق هستند.
برای شروع یک معامله صادراتی موفق ابتدا باید این نکته را در نظر داشته باشین که بازار کشور موردنظر به دنبال چه کیفیت و چه قیمتی از نخود ایرانی است.
به عنوان مثال کشورهایی همچون عراق و پاکستان نسبت به کشور افغانستان نخود با کیفیت بالاتری را استفاده می کنند.
بنابراین نخود مناسب صادرات به کشور افغانستان نخودی با کیفیت و قیمت پایین تری است.

کشور افغانستان بیشتر نخود چهارخان و یا سه خان ضعیف (۶-۷-۸) و یا دوخان ضعیف (۷-۸) را به عنوان نخود صادراتی می پسندند.
اما کشور عراق و پاکستان به دنبال با کیفیت ترین نخود ایرانی همچون نخود سه خان واقعی (۷-۸-۹) و حتی کیفیت های بالاتر می باشند.